Üyelik Koşulları

MSG üyeliği ile ilgili koşullar, MSG İç Tüzüğü'nün aşağıdaki maddelerinde tanımlanmıştır:

 

Üye Olma Hakkı ve Yükümlülükleri


Madde 11- Fikir ve Sanat Eseri Sahipleri ile Bağlantılı Hak Sahipleri Meslek Birlikleri ve Federasyonları Hakkında Tüzük'te öngörülen nitelikleri taşıyan herkes birliğe üye olabilir. Üyeler, mezkur tüzüğün 13. ve 14. maddesinde öngörülen kısıtlamalar dışında eşit haklara sahiptirler. Hiç kimse birliğe üye olmaya veya birlikte üye kalmaya zorlanamaz. Bu birliğe üye olanlar tüzük gereğince aynı alanda faaliyet gösteren başka bir birliğe üye olamazlar. Eser sahipleri, yarattıkları eser çeşitleri bakımından farklı birliklere üye olabilirler.


Üyeler, genel kurulca belirlenmiş olan giriş ödentisini ve yıllık ödentiyi ödemekle yükümlüdürler.

 


Üyelik Türleri
 

Madde 12- Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği'nde asıl üye ve yararlanan üye olmak üzere iki tür üyelik vardır.
 

Asıl Üye


 

Madde 13- Birliğe asıl üye olabilmek için aşağıdaki nitelikleri taşımak gerekir:

  1. Eser sahibi gerçek kişi olmak,
  2. Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak,
  3. İki mali takvim yılı içinde adına net 5.000 TL mekanik ve/veya temsili telif tahakkuk etmiş olmak,
  4. Eser sahibi olmak ve medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak kaydıyla birliğin onuru ve çalışmalarına katkıda bulunduğu tespit edilmiş üyeler, bir genel kurul dönemi içinde, Yönetim Kurulu kararı ile Yönetim Kurulu tam sayısının yarısını geçmemek kaydıyla asıl üye olabilirler.

 

 Yararlanan Üye


Madde 14- Yukarıda 13. maddede belirtilen asıl üye kriterlerine  uymayan üyeler yararlanan üye statüsünde yer alacaklardır. Bunun haricinde yararlanan üyeler aşağıda gösterilmiştir:

  1. Eseri meydana getirmeyen ancak, miras ya da devren iktisap yoluyla veya
    doğrudan eserin mali haklarını kullanma yetkisine sahip olan gerçek veya tüzel kişiler,
  2. Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmayanların adına veli ya da vasileri.
  3. Birlik üyeliğine başvuran tüm eser/mali hak sahipleri, üyeliğe kabul tarihinden itibaren 1 yıl süre ile yararlanan üye sıfatıyla yer alırlar. Bu süre sonunda 13. Maddede belirtilen asıl üyelik kriterlerine haiz olan üyeler asıl üyelik sıfatına hak kazanırlar.

Yararlanan üyeler birlik organlarında görev alamazlar, ancak oy kullanmamak koşuluyla genel kurula katılabilirler.

 

Üyelik başvurusu ve kabul


Madde 15- Üye olmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler, meslek birliğine yazılı olarak başvurular. Kanun’da, Tüzük'te ve meslek birliği tüzüğünde öngörülen nitelik ve ölçütleri taşıyanlar üyeliğe kabul edilirler. Başvurular, Yönetim Kurulu’nca karara bağlanır ve başvuru tarihinden itibaren otuz gün içinde ilgiliye yazı ile  duyurulur.