İletişim : [email protected] WhatsApp : 0530 935 79 85

Üyelik Koşulları

MSG üyeliği ile ilgili koşullar, MSG İç Tüzüğü'nün aşağıdaki maddelerinde tanımlanmıştır: 

Üye Olma Hakkı, Üye Hakları ve Yükümlülükleri

Madde 9- TÜZÜK’te öngörülen nitelikleri taşıyan herkes birliğe üye olabilir. Üyeler, mezkur TÜZÜK’ün 13. ve 14. maddesinde öngörülen kısıtlamalar dışında eşit haklara sahiptirler. Hiç kimse BİRLİK’e üye olmaya veya BİRLİK’te üye kalmaya zorlanamaz. Bu BİRLİK’e üye olanlar TÜZÜK gereğince aynı alanda faaliyet gösteren başka bir birliğe üye olamazlar. Eser sahipleri, yarattıkları eser çeşitleri bakımından farklı birliklere üye olabilirler.

Üyeler, Genel Kurul’ca belirlenmiş olan giriş ödentisini ve yıllık ödentiyi ödemekle yükümlüdürler. Genel Kurul’ca belirlenmiş olan bu ödentiler BİRLİK İLETİŞİM KANALLARI’nda yayınlanır.

BİRLİK tarafından tahsil edilen giriş ödentisi ve yıllık ödenti, ölüm, tüzel kişiliğin sona ermesi, üyelikten çekilme veya üyelikten çıkarılma gibi üyeliğin sona ermesi hallerinde iade edilmez.

Üyelik Türleri

Madde 11- BİRLİK’te asıl üye ve yararlanan üye olmak üzere iki tür üyelik vardır.

Asıl Üye
Madde 12- BİRLİK’e asıl üye olabilmek için aşağıdaki nitelikleri taşımak gerekir:
• ESER SAHİBİ gerçek kişi veya tüzel kişi olmak,
• Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak,
• Son iki MALİ TAKVİM YILI içinde adına net 10.000,00TL mekanik ve/veya temsili ve/veya dijital telif tahakkuk etmiş olmak. Bu tutar her yıl TÜİK’in belirlediği (ÜFE+TÜFE)/2 oranında artırılır. İşbu İÇ TÜZÜK’ün yürürlüğe girdiği tarih itibariyle asıl üyeliğe hak kazanmış üyelerin hakları saklıdır.

Yararlanan Üye
Madde 13- Yukarıda 12. maddede belirtilen asıl üye kriterlerine uymayan üyeler yararlanan üye statüsünde yer alacaklardır. Bunun haricinde yararlanan üyeler aşağıda gösterilmiştir;
• Eseri meydana getirmeyen ancak, miras ya da devren iktisap yoluyla veya doğrudan eserin mali haklarını kullanma yetkisine sahip olan gerçek veya tüzel kişiler,
• Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmayanların adına veli ya da vasileri,
• BİRLİK üyeliğine başvuran tüm eser/mali hak sahipleri, üyeliğe kabul tarihinden itibaren 1 yıl süre ile yararlanan üye sıfatıyla yer alırlar. Bu süre sonunda 12. maddede belirtilen asıl üyelik kriterlerine haiz olan üyeler asıl üyelik sıfatına hak kazanırlar.
• Yararlanan üyeler BİRLİK organlarında görev alamazlar, ancak oy kullanmamak koşuluyla Genel Kurul’a katılabilirler.