ÜYE GİRİŞİ

KVKK

Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği (MSG), aktarılan kişisel verilerin korunması konusundaki temel bilgilere aşağıda yer verilmiştir. MSG, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) m. 10’dan doğan aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla aşağıdaki açıklamaları üyelerimizin ve web-sitemizi ve/veya mobil uygulamalarımızı kullanan 3. kişilerin dikkatine sunar. MSG, işbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Açıklama metnini yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme hakkını saklı tutar.

Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği olarak, siz değerli üyelerimize ait elde etmiş olduğumuz kişisel verilerin özel hayatın gizliliğine ilişkin hususlar da göz önünde bulundurularak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, Veri Sorumlusu sıfatıyla Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği (“MSG”) tarafından hangi kapsamda işlenebileceği aşağıda açıklanmıştır.
  
I. Kişisel Verilerinizi Toplamamızın Yöntemi ve Hukuki Sebebi Nedir?

Kişisel verileriniz üyelik başvurunuz sırasında ve/veya sonrasında yazılı ve/veya sözlü olarak ve/veya elektronik ortamda tarafımıza iletmiş olduğunuz, sağlık bilgileri de dahil olmak üzere (ad, soyad, kimlik bilgileri, doğum tarihi, cep telefonu numarası, e-posta, adres, IP adresi, IPI numarası, sosyal medya hesapları, eğitim durumunuz, yaşadığınız bölge vb.) özel nitelikli kişisel verilerinizi de içeren her türlü bilgi ve belgeyi ifade etmekte olup, bu veriler üyelerimizin rızaları ve mevzuat hükümleri uyarınca MSG tarafından fiziki ve dijital ortamda işlenmekte ve saklanmaktadır. 

Kişisel verileriniz, KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları başta olmak üzere 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Fikir ve Sanat Eseri Sahipleri ile Bağlantılı Hak Sahipleri Meslek Birlikleri ve Federasyonları Hakkında Tüzük, Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği İç Tüzüğü, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu ve ilgili diğer mevzuat kapsamında işbu “Aydınlatma Metni”nde belirtilen gerçek ve tüzel kişiler ile aşağıda yer alan amaçlarla yurt içinde ve yurt dışında işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

MSG, üyelerine daha iyi hizmet verebilmek amacıyla ve yasal yükümlülüğü çerçevesinde, işbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Açıklama metninde belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile verilerinizi toplayacak, işleyecek, üçüncü kişilerle paylaşacak ve güvenli olarak saklayacaktır.

 II. Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçla İşliyoruz?

Kişisel verileriniz;
 • 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve ilgili her türlü mevzuata uygun olarak MSG ile imzalamış olduğunuz üyelik yetki belgesi çerçevesinde üstlenilen yükümlülüklerimizin yerine getirilmesini sağlamak ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek amacıyla kimlik bilgilerini teyit etmek, iletişim için adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek,
 • Yukarıda belirlenen çerçevede MSG’nin bağlı olduğu mevzuatta tanımlanan amaçlar doğrultusunda faaliyetlerimizi yürütmek, Kanun’un ilgili maddeleri tahtında akdettiğimiz sözleşmelerin koşulları, tahsilatları, dağıtımları ile ilgili üyelerimiz ile iletişime geçmek, gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek,
 • Üyelikten yararlanmak için gerekli her türlü işlemi yerine getirmek, elektronik (internet/mobil vs.) veya kâğıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek,
 • Hizmetlerin iyileştirilmesi için kimliği ifşa edilmeden istatistiksel çalışmalarda kişisel veri ve bilgileri değerlendirilerek analiz yapabilmek,
 • Tarafınızın talep edeceği hizmetlerle ilgili tarafınıza bilgilendirme yapmak,
 • Hizmetlerimiz ile ilgili üye şikâyet ve önerilerini değerlendirebilmek,
 • Uygulama/aplikasyon yönetmek,
 • MSG tarafından muhafaza edilen kişisel verilerinizin güvenliğinin teminini sağlamak ve bu amaçla verilerinizi muhafaza etmek üzere aktarmak,
 • Veri kayıplarının önlenebilmesi için kopyalama/yedekleme yapmak,
 • Yasal mevzuata uygun şekilde elektronik ileti gönderilebilmek,
 • Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verebilmek,
 • Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak amaçlarıyla ve KVKK’da belirtilen diğer amaçlarla,
MSG tarafından işlenebilmektedir.

III. Kişisel Verilerinizi Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarıyoruz?

Üyelerimize ait kişisel verilerin üçüncü kişiler ile paylaşımı, üyelerimizin izni çerçevesinde gerçekleşmekte ve kural olarak üyemizin onayı olmaksızın kişisel verileri üçüncü kişilere aktarılmamaktadır.

Bununla birlikte, yasal yükümlülüklerimiz nedeniyle ve bunlarla sınırlı olmak üzere mahkemeler ve diğer kamu kurumları ile kişisel veriler paylaşılmaktadır. Ayrıca, taahhüt ettiğimiz hizmetleri sağlayabilmek ve verilen hizmetlerin kontrolünü yapabilmek için anlaşmalı üçüncü kişilere kişisel veri aktarımı yapılmaktadır.

Üçüncü kişilere veri aktarımı sırasında hak ihlallerini önlemek için gerekli teknik ve hukuki önlemler alınmaktadır. Bununla birlikte, kişisel verileri alan üçüncü kişinin veri koruma politikalarından dolayı ve üçüncü kişinin sorumluluğundaki risk alanında meydana gelen ihlallerden MSG sorumlu değildir.

KVKK ve yukarıda yer alan I ve II. Maddeler uyarınca toplanan kişisel verileriniz KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde ve işbu Aydınlatma Metni’nde yer alan amaçlarla; yurt içi ve yurt dışında faaliyet gösteren ve MSG ile iş ortaklığı, organik ve/veya sözleşmesel bağı olan (akredite kuruluşları dahil) kuruluşlara, anlaşmalı olunan yurtdışı meslek birliklerine, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere, doğrudan/dolaylı yurt içi/yurt dışı iştiraklerimize, faaliyetlerimizi yürütebilmek için iş birliği yaptığımız program ortağı kurum, kuruluşlarla, verilerin bulut ortamında saklanması hizmeti aldığımız yurt içi/yurt dışı kişi ve kurumlarla, müşterilerimize ticari elektronik iletilerin gönderilmesi konusunda anlaşmalı olduğumuz yurt içi/yurt dışındaki kuruluşlarla, Bankalararası Kart Merkeziyle, anlaşmalı olduğumuz bankalarla ve sizlere daha iyi hizmet sunabilmek ve üye memnuniyetini sağlayabilmek için çeşitli pazarlama faaliyetleri kapsamında yurt içi ve yurt dışındaki çeşitli ajans, reklam şirketleri ve anket şirketleriyle ve yurt içi/yurt dışı diğer üçüncü kişilerle ve ilgili iş ortaklarımızla bunların hizmetleri ile ilgili paylaşılabilmektedir.

IV. MSG kişisel verilerinizi nasıl koruyor?

MSG ile paylaşılan kişisel veriler, MSG gözetimi ve kontrolü altındadır. MSG, yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri gereğince bilginin gizliliğinin ve bütünlüğünün korunması amacıyla gerekli organizasyonu kurmak ve teknik önlemleri almak ve uyarlamak konusunda veri sorumlusu sıfatıyla sorumluluğu üstlenmiştir. Bu konudaki yükümlülüğümüzün bilincinde olarak veri gizliliğini konu alan uluslararası ve ulusal teknik standartlara uygun surette periyodik aralıklarda sızma testleri yaptırılmakta ve bu kapsamda veri işleme politikalarımızı her zaman güncellediğimizi bilginize sunarız.

V. Veri Sahibi Olarak KVKK’nın 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız Nelerdir?

Kişisel veri sahibi olarak;
 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararınızın giderilmesini talep etme, haklarına sahipsiniz.
VI. Veri Sahibi Olarak Haklarınızı Ne Şekilde Kullanacaksınız?

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca sahip olduğunuz yukarıda anılan haklarınızı kullanmak için yukarıda belirtilen taleplerle ilgili başvurularınız;
Başvuru formu bağlantısı üzerinde belirtilen Başvuru Formu’nu eksiksiz doldurmak ve eksiksiz doldurduğunuz bu formu Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği Esentepe Mahallesi Haberler Sokak No: 4 ŞİŞLİ İSTANBUL adresine bizzat başvurarak veya iadeli posta yoluyla iletmek suretiyle MSG ile irtibata geçebilirsiniz. MSG, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Başvurular, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından alınacak karar üzerine başvurulara ilişkin bir ücret tarifesi yayınlamadığı sürece ücretsiz olarak yapılabilecektir.  

Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, tarafımızca Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. 
Yukarıda belirtilen taleplerle ilgili başvuruların içeriğinde, aşağıdaki bilgilerin bulunması KVKK gereği zorunlu olup, bu bilgilerde herhangi bir eksiklik olması halinde başvurunuz işleme alınamayacaktır. Buna göre başvurularda, talebe ilişkin bilgi ve belgelerle birlikte;

a. Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza,
b. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlar için T.C. Kimlik Numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,
c. Tebligata esas yerleşim yeri veya iş adresi,
d. Bildirime esas elektronik posta adresi, telefon veya faks numarası,
e. Talep konusunun açıkça belirtilmesi gereklidir. 

Değerli Veri Sahipleri; yukarıda sayılan bu taleplerini iletmek amacıyla, [email protected] mail adresini veya Esentepe Mahallesi Haberler Sokak No: 4 ŞİŞLİ İSTANBUL adresini kullanmak suretiyle yazılı başvuru yaparak MSG ile her zaman iletişime geçebilirler.  

VII. Kişisel Verileriniz Ne Süreyle İşlenecektir?

KVKK’ya uygun olarak, işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla işlenmiş olan kişisel verileriniz, KVKK md. 7/f.1.’e göre işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında kişisel verileriniz tarafımızca silinecek, yok edilecek veya anonimleştirerek kullanılmaya devam edilecektir.

VIII. KVKK’nın Yürürlük Tarihinden Önce Alınan Kişisel Verileriniz

KVKK’nın yürürlük tarihi olan 7 Nisan 2016 tarihinden önce kurulmuş bulunan üyelik ilişkisi ve diğer şekillerde hukuka uygun olarak elde edilmiş olan kişisel verileriniz işbu Aydınlatma Metni’nde ve KVKK’da düzenlenen şart ve koşullara uygun olarak işlenmekte ve muhafaza edilmektedir.  

IX. KVKK uyarınca MSG’nin Kişisel Verilerinizi Açık Rıza Olmaksızın İşleyebileceği Haller:

KVKK’nın 5. maddesi uyarınca, aşağıdaki hallerde MSG, açık rızanız aranmaksızın yukarıda belirtilen ve kanuna uygun olarak almış olduğu kişisel verilerinizi işleyebilir:

• MSG’nin dayandığı mevzuatta açıkça öngörüldüğü hallerde,
• Fiili imkânsızlık nedeniyle veri sahibi olarak rızanızı açıklayamayacak durumda olmanız veya rızanıza hukuki geçerlilik tanınmayan hallerde kendinizin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için kişisel verinizin işlenmesinin zorunlu olması,
• MSG’nin bir hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
• Kişisel verinizin tarafınızca alenileştirilmiş olması,
• Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
• Sahip olduğunuz temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla MSG’nin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

X. Kişisel verilerle ilgili mevzuat değişikliklerinden nasıl haberdar olabilirim?

KVKK uyarınca sahip olduğunuz haklar MSG’nin yükümlülükleridir. Kişisel verilerinizi bu bilinçle ve mevzuatın gerektirdiği ölçüde işlediğimizi, yasal değişikliklerin olması halinde sayfamızda yer alan bu bilgileri yeni mevzuata uygun güncelleyeceğimizi, yapılan güncellemeleri de bu sayfa üzerinden her zaman kolaylıkla takip edebileceğinizi size bildirmek isteriz.

XI. Verinin güncel ve doğru tutulduğundan nasıl emin olabilirim?

KVKK’nın 4. maddesi uyarınca MSG’nin kişisel verilerinizi doğru ve güncel olarak tutma yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu kapsamda MSG’nin yürürlükteki mevzuattan doğan yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için üyelerimizin MSG’ye doğru ve güncel verilerini paylaşması gerekmektedir. Verilerinizin herhangi bir surette değişikliğe uğraması halinde aşağıda belirtilen iletişim kanallarından bizimle iletişime geçerek verilerinizi güncellemenizi rica ederiz.

XII. MSG’ye kişisel verilerinizle ilgili soru sormak ister misiniz?

Bize kişisel verilerinizle ilgili her türlü soru ve görüşleriniz için [email protected]  e-posta adresinden dilediğiniz zaman ulaşabilirsiniz. "Kişisel Verilen Korunması" ile ilgili "Veri Sahibi Başvuru formuna buradan ulaşabilirsiniz.