ÜYE GİRİŞİ

Üyelik Koşulları

Besteci, söz yazarı, aranjör ya da yayımcı (editör) şirket misiniz? Bir müzik eseri üzerinde (veraset ya da devir yolu ile) mali hak sahibi misiniz? MSG üyesi olabilir ve eserlerinizin kullanılmasından doğan teliflerinizi alabilirsiniz.

Aşağıda yer alan üyelik koşullarını sağlıyorsanız, Üyelik İşlemleri alanından nasıl üye olabileceğinizi öğrenebilirsiniz.

MSG üyeliği ile ilgili koşullar, MSG İç Tüzüğü'nün aşağıdaki maddelerinde tanımlanmıştır:

Üyelik Başvurusu ve Kabulü

Madde 10- (1) Üye olmak isteyen hak sahipleri, Birliğe yazılı olarak başvururlar. Üyelik başvuruları Yönetim Kurulunca karara bağlanır ve başvuru tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içinde ilgiliye yazı ile bildirilir. Ret kararlarında gerekçe belirtilir.
(2) Üyelik başvurusunun kabul edilebilmesi için, başvuran hak sahibinin, sosyal medya niteliğindeki servisler hariç olmak kaydıyla dijital mecralarda veya radyo veya televizyonlarda veya fonogramda veya opera, bale, tiyatro ve benzeri şekilde sahneye konmuş en az 1 (bir) adet eserinin alenileşmiş olduğunu gösteren belgeleri ibraz etmesi zorunludur. Kanun’da, Yönetmelik’te, Tüzük’te öngörülen nitelik ve ölçütleri taşıyanlar üyeliğe kabul edilirler.
(3) Hak sahipleri, Birliğe üye olabilmek için Meslek Birliklerine Verilecek Yetki Belgesi Hakkında Yönetmelik esaslarına ve Birlik tarafından belirlenen koşullara uygun olarak bir yetki belgesi vermek mecburiyetindedirler.
(4) Üyeliğe kabul kararı, Yönetim Kurulu tarafından, üyelik türlerine ilişkin hükümler dikkate alınarak, üyelik türü belirtilmek suretiyle verilir. Üyeliğe kabul edilenler, üyelik için tutulan deftere ve Birliğin kullandığı ilgili yazılımlara sıra numarasıyla yazılır.
(5) Yönetim Kurulunun üyeliğe kabul ve üyelik türüne ilişkin kararlarına karşı, kararın ilgiliye tebliğ edildiği tarihten itibaren 1 (bir) ay içinde hak sahibi tarafından Yönetim Kuruluna itiraz edilebilir. İtiraz, Yönetim Kurulunca, itiraz tarihinden itibaren en geç 1 (bir) ay içinde, Teknik Bilim Kurulunun konuya ilişkin görüş ve önerisini almak suretiyle, incelenerek karara bağlanır. Bu kararlara karşı hak sahipleri yargı yoluna başvurabilir.

Üyelik Türleri

Madde 11- Birlikte “tam üye” ve “üye” olmak üzere iki tür üyelik vardır. Üyelik türlerine ilişkin nitelikler ve şartlar işbu İç Tüzükte belirlenmiştir.

Tam Üye
Madde 12- (1) Birliğe tam üye olabilmek için aşağıda belirlenen nitelikleri ve şartları taşımak gerekir:
a) Eser Sahibi veya Mali Hak Sahibi olmak,
b) Gerçek kişiler bakımından medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak ve tüzel kişiler bakımından ise Türk kanunlarına uygun şekilde kurulmuş olmak,
c) Üyenin, Birliğe üyeliğinin üyelik tarihinden itibaren en az 1 (bir) yıl süreyle kesintisiz devam etmesi,
ç) Üyelik tarihinden itibaren işbu Tüzüğe göre belirlenen son 2 (iki) hesap dönemi sonunda ödenen net telif ücreti;
1) Eser sahipleri için; en az 15.000,00-TL (onbeşbinTürkLirası) mekanik ve/veya temsili ve/veya dijital telif tahakkuk etmiş olması. Bu tutar, bütçe çalışması yapılan her Genel Kurulda bütçe içerisinde yeniden değerlendirilerek Genel Kurulun onayına sunulacaktır. Genel Kurulda onaylanan bütçe sonrasında yeni tutarlar uygulamaya konulacaktır.
2) Mali hak sahipleri için; en az 150.000,00-TL (yüzyellibinTürkLirası) mekanik ve/veya temsili ve/veya dijital telif tahakkuk etmiş olması. Bu tutar, bütçe çalışması yapılan her Genel Kurulda bütçe içerisinde yeniden değerlendirilerek Genel Kurulun onayına sunulacaktır. Genel Kurulda onaylanan bütçe sonrasında yeni tutarlar uygulamaya konulacaktır.
d) Başka bir eser sahibi Meslek Birliğinden, Birliğe geçiş yapan hak sahiplerinin üyelik başvurusu esnasında ilgili Meslek Birliğinden son 2 (iki) yıl süresince tam üye olduklarını gösterir, ispat niteliği taşıyan belge sunmaları halinde; işbu maddenin (ç) bendine göre telif tahakkuk etme koşullarını sağlaması kaydıyla işbu maddenin (c) bendindeki bekleme süresi uygulanmaksızın, üyeliğe başvurduğu tarih itibariyle tam üyeliğe geçişleri gerçekleştirilir.
(2) İşbu Tüzüğün yürürlüğe girdiği tarihinden önce Birlik kayıtlarında “asıl üye”liğe hak kazanmış üyelerin hakları saklı olup; işbu Tüzük gereğince asıl üyelik adı “tam üye” olarak değiştirilecektir
(3) İşbu maddeye göre tam üye olan ve işbu Tüzük’ün yürürlüğe girdiği tarihten sonra tam üyeliğe hak kazanan üyeler, Genel Kurula katılabilir, oy kullanabilir ve Birliğin zorunlu organlarına işbu Tüzükte belirlenen şartlarla seçilebilirler.

Üye
Madde 13- (1) Birliğe işbu Tüzüğe göre üyelik başvurusu için gerekli belgeleri sunan ve Yönetim Kurulu tarafından üyeliğe kabul edilen hak sahipleri “üye” olarak kaydedilecektir.
(2) Üyeler, Birlik zorunlu organlarında görev alamazlar, oy kullanmamak koşuluyla Genel Kurula katılabilirler.